Menu
Vaša košarica

General Terms and Conditions

Splošne določbe

Prodajalec/Elteh: Elteh d.o.o.(v nadaljevanju dobavitelj) s sedežem v Dolu pri Ljubljani na naslovu: Dol pri Ljubljani 35, 1262 Dol pri Ljubljani, vpisan v register pri Okrajnem sodišču Ljubljana pod številko SRG2012/35596, datum vpisa 24.1.1991. Matična številka je 5591988000, davčna številka SI68969333.

1.a. Vse določbe teh pogojev sodelovanja veljajo za vse pogodbe, sklenjene med strankami in Dobaviteljem. Te določbe se lahko spremenijo samo na podlagi individualnega pisnega dogovora, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik stranke in Dobavitelja.

Dobaviteljevi pogoji sodelovanja se objavljajo na spletni strani https://www.elteh-b2b.eu/ v zavihku »Splošni pogoji«.

1.b. Pogodbo z Dobaviteljem lahko sklenejo izključno pravne osebe ali organizacijske enote brez pravne osebnosti, ki imajo na podlagi posebnih predpisov pravno sposobnost, v nadaljevanju imenovane »stranke«.

1.c. Dobavitelj ne soglaša s pogoji izvajanja pogodb, določenimi s strani stranke, katerih vsebina je drugačna od vsebine pogojev sodelovanja dobavitelja. Kakršni koli dodatni ali drugačni pogoji poslovanja, določeni s strani stranke, so zavezujoči za Elteh samo v primeru, če jih je dobavitelj izrecno sprejel v pisni obliki.

1.d. Če stranka stalno poslovno sodeluje z Dobaviteljem, se sprejem pogojev sodelovanja dobavitelja ob registraciji stranke ali ob oddaji prvega naročila šteje za sprejem za vse nadaljnje pogodbe, razen če je bil za določeno naročilo sklenjen poseben sporazum z Dobaviteljem, ki določa pogoje izvedbe tega naročila. Če v času trajanja poslovnega sodelovanja dobavitelj spremeni pogoje sodelovanja, se sprejem spremenjenih pogojev sodelovanja dobavitelja ob oddaji enega naročila šteje za sprejem za vse nadaljnje pogodbe.

1.e. Veljavna jezikovna različica pogojev sodelovanja je slovenska različica. Druge jezikovne e-različice so na voljo samo v informativne namene.

1.f. Kupec sprejema v vednost, da blago, ki ga prodaja dobavitelj, ni bilo zasnovano in ni namenjeno za nobeno uporabo, v kateri bi lahko v primeru okvare nastala nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali katastrofalna gmotna škoda, zlasti ni namenjeno za uporabo v medicini in za reševanje življenja ali ohranjanje življenjskih funkcij, niti za uporabo v jedrski tehnologiji, razen če je proizvajalec določenega izdelka podal drugačno izjavo glede namena blaga.

Cene

2.a. Vsi podatki o izdelkih, vključno s cenami, objavljenimi na spletni strani https://www.elteh-b2b.eu/ ali v drugem informacijskem gradivu so samo predlog za sklenitev pogodbe in ne pomenijo ponudbe.

2.b. Cene, objavljene v katalogu, so samo orientacijske. Trenutno veljavna prodajna cena je cena, ki je ob nakupu navedena na spletni strani https://www.elteh-b2b.eu/ v trenutku oddaje naročila, razen če se je stranka pisno dogovorila za drugačno ceno z prodajno Elteha

2.c. Veljavna cena v primeru predplačila za nakup določenega blaga je cena, navedena na predračunu. Cena, navedena na predračunu, velja samo do zadnjega dne roka plačila, določenega na tem predračunu.

2.d. Cene se na spletni strani https://www.elteh-b2b.eu/ navajajo v EUR in ne vključujejo DDV. Cene nikoli ne vključujejo prevoznih stroškov.

2.e. Blago ostaja do poravnave kupnine last prodajalca, podjetja Elteh d.o.o. in se prenese na stranko v trenutku celotnega plačila kupnine za blago.

2.f. Cene na spletni trgovini se lahko razlikujejo od cen v naši poslovalnici! Cene iz spletne trgovine veljajo le pri nakupu preko spletnega obrazca.

3.g. Pridržujemo si pravico, do spremembe cen v primeru, da je le ta na www.elteh-b2b.eu napačna. V dogovoru z kupcem se cena popravi ali stornira naročilo.

Način naročanja

3.a. Elteh naročila sprejema po telefonu, pošti, faksu, e-pošti, osebno na sedežu dobavitelja ter preko sistema spletne prodaje https://www.elteh-b2b.eu/.

3.b. Elteh ne odgovarja za posledice nepravilnih ali nečitljivih naročil, ki jih odda stranka, zlasti za nepravilnosti, ki povzročijo pozno dobavo ali nedobavo naročenega blaga.

3.c. Oddaja naročila ni zavezujoča za Elteh, odsotnost odgovora pa ne pomeni molčečega sprejema naročila. Zavezujoča je šele potrditev naročila.

3.d. Blago se lahko naroča samo v količinah enakih večkratniku določene količine, navedene za vsak izdelek (če ta količina ni navedena, privzeto znaša 1), pri čemer naročena količina ne sme biti manjša od najmanjše količine, navedene v cenovni tabeli.

3.e. Na željo stranke pošljemo potrdilo o sprejemu naročila.

3.f. Ob oddaji naročila je možno navesti želeni datum dostave.

3.g. Po oddaji naročila na spletni platformi B2B, v najkrajšem možnem času pošljemo potrditev naročila z roki dobav, v koliko kupec pisno ne sporoči , da se z dobavnimi roki ne strinja, je naročilo zavezujoče.

Dostava blaga

4.a. Stroške pošiljke plača stranka, razen če je bilo drugače dogovorjeno s posebno pogodbo med stranko in Dobaviteljem.

4.b. Za naročila manjša od 100,00 EUR se zaračuna stroške pošiljanja v višini 4,00EUR

4.c. Stroški prevoza se prištejejo naročilu in se zaračunajo ob prvi pošiljki blaga iz določenega naročila. Če se na zahtevo stranke drugi ali naslednjim pošiljkam blaga iz določenega naročila dodatno priloži naknadno naročeno blago, se tako pošiljko obravnava kot novo naročilo in se zanjo zaračunajo stroški prevoza. Če teža paketa presega pavšalno vrednost ali dimenzijo, se stroške obračuna po dejanskih.

4.d. Roki dostave so orientacijski roki, razen če sta se stranka in dobavitelj s posebno pogodbo dogovorila za določen rok dostave.

4.h. Prevzem blaga na sedežu podjetja Elteh d.o.o v Dolu pri Ljubljani je možen samo ob predhodnem dogovoru in izbiri te opcije.

Prodajni dokumenti

6.a. Elteh za vsako izvedeno transakcijo izda prodajni dokument. Vedno se izda račun z obračunanim DDV, pri čemer glede na vrsto stranke in transakcije je to lahko:

Načini plačila

7.a. Elteh omogoča naslednje načine plačila: bančno plačilo po predračunu ali bančno plačilo v plačilnem roku, dogovorjenem individualno s stranko.

7.b. Stranka se lahko pogaja o pogojih plačila. Za uskladitev pogojev plačila se obrnite na prodajni oddelek dobavitelja.

7.c. Za uporabo možnosti odloženega plačila je treba predložiti veljavne registracijske dokumente podjetja (in na zahtevo tudi druge dokumente) in pridobiti soglasje dobaviteljevega računovodskega oddelka.

7.d. Dobavitelj si pridržuje pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti v primeru, če stranka svojih obveznosti ne poravna pravočasno.

7.e. Dobavitelj si pridržuje pravico, da odkloni sprejem naročila, ustavi izvedbo naročila ali odpremo naročenega blaga, če stranka zaostaja s plačili ali če njen pravni ali finančni položaj lahko povzroči težave s plačilom v prihodnosti, ali če Elteh podvomi o finančnem položaju stranke.

Kakovost in garancije

8.a. Blago, ki ga naša družba prodaja, je visoke kakovosti. Način prevažanja, skladiščenja in pakiranja izdelkov jim zagotavlja zaščito pred tako mehanskimi, kot tudi električnimi poškodbami.

8.b. Če je izdelku priložena garancija, so njene določbe zavezujoče.

Postopek reklamacije

9.a. Prosimo, da vse pripombe glede kakovosti prodanih izdelkov, službe za pomoč strankam in neskladnosti dejanskega stanja z računom prijavljate pisno na naš oddelek za reklamacije na spletni obrazec https://www.elteh-b2b.eu/account/return/add

9.b. Vračilo blaga z napako ali pomotoma dobavljenega blaga opravite samo po pridobitvi soglasja dobavitelja. Blago se lahko vrne samo s pošiljko brez povzetja. Delavec oddelka za reklamacije lahko po potrebi predlaga, da se prevzem blaga naroči določenemu prevozniku ali kurirju.

9.c. Podlaga za vračilo blaga je lahko tudi dobava s strani dobavitelja izdelkov, ki se bistveno razlikujejo od izdelkov, opisanih v našem katalogu.

9.d. Po prejemu reklamacijske prijave in reklamiranega blaga (če dobavitelj ugotovi, da je pregled blaga nujno potreben za obravnavo reklamacije) preučimo utemeljenost reklamacije. V primeru, da jo priznamo, je možno samo vračilo denarja, pobot s tekočimi obveznostmi ali zamenjava blaga z blagom brez napak.

9.e. Reklamacija mora vsebovati podroben opis vzrokov za reklamacijo, kopijo potrdila o nakupu in izjavo o želenem načinu reševanja reklamacije, izbranem izmed možnosti, navedenih v točki

9.d. Za vložitev reklamacijske prijave je treba uporabiti obrazec, ki je na voljo na spletni strani

9.f. Reklamacije glede količine blaga se lahko prijavljajo v roku 5 dni od dne prejema pošiljke.

9.g. Če ste pošiljko prejeli v stanju, ki kaže na mehanske poškodbe med prevozom, jo preverite vpričo dostavljavca in sestavite zapisnik z opisom poškodb. Tak zapisnik, podpisan s strani prevoznika, je izključna podlaga za reklamacijo.

9.h. Odgovornost dobavitelja za dobavo izdelkov z napako je omejena na menjavo blaga ali vračilo plačanega zneska.

Omejitev odgovornosti

10.a. Podjetje Elteh d.o.o. ne odgovarja za škode, nastale zaradi kršitve roka dostave, dobave izdelkov z drugimi parametri, kot so opisani v katalogu ali v spletni ponudbi, nedobave izdelka ali spremembe cen. Ne odgovarjamo zlasti za izpade proizvodnje, izgubljen dobiček ali izgubo, ki nastane zaradi nedobave ustreznega blaga v določenem roku. Zgornje omejitve ne veljajo, če sta dobavitelj in stranka sklenila posebno pogodbo za dobavo določenega blaga, ki natančno določa pogoje dobave in odgovornost za kršitev teh pogojev.

10.b. Dobavitalj ne odgovarja za posledice uporabe dobavljenih izdelkov, ki ni v skladu z njihovim namenom.

10.c. Dobavitelj ne odgovarja za napake, nastale med pripravo kataloga, in za napake v tehnični dokumentaciji, ki je na voljo preko interneta.

10.d. Pridržujemo si tudi pravico do dobave blaga z drugimi parametri, kot so navedeni v katalogu, zato prosimo, da ob prevzemu blaga preverite, ali njegove lastnosti ustrezajo vašim zahtevam. Parametri in opisi izdelkov v ponudbi so samo orientacijski in ne morejo biti podlaga odškodninskih zahtevkov. Kupec je dolžan skrbeti za njihovo pravilno uporabo.

10.e. Dobavitelj ne odgovarja za nezakonito uporabo blaga.

10.f. S pridržkom v teh pogojih sodelovanja navedenih omejitev se odgovornost dobavitelja za neizvedbo ali nepravilno izvedbo pogodbe o prodaji blaga in odgovornost iz naslova garancije, ne glede na pravno podlago zahtevka, omejuje na odgovornost za izgubo, ki jo je stranka resnično utrpela, do višine enake plačani kupnini za blago, na katerega se nanaša nepravilna izvedba ali neizvedba pogodbe. Po dobaviteljevi presoji izvedeno popravilo, zamenjava blaga z napako z blagom brez napake ali vračilo cene, plačane za to blago, pomeni ugoditev vsem strankinim zahtevkom iz naslova dobave blaga z napako.

Višja sila

11.a. Dobavitelj ne odgovarja za neizvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali v določenem delu, če pride do zunanjih dogodkov, ki se lahko opredelijo kot »višja sila«, na katere dobavitelj ne more vplivati. Pojem »višja sila« pomeni vse dogodke, nastale po sklenitvi pogodbe, ki jih ni možno predvideti in na katere dobavitelj ne more vplivati, zlasti pa: vojno, izgredi, katastrofe, poplave, komunikacijske motnje, stavke.

11.b. Če je čas trajanja »višje sile« daljši od dveh tednov, lahko tako dobavitelj kot tudi stranka s takojšnjim učinkom prekličeta naročilo o dostavi blaga brez odgovornosti za škode, nastale zaradi prenehanja pogodbe zaradi »višje sile«.

Pravo

12.a. Družba Elteh d.o.o. je lastnik avtorskih pravic do gradiva, objavljenega v katalogu in na spletni strani, zlasti do slik, opisov, prevodov, grafične oblike in načina predstavitve.

12.b. Za kakršno koli kopiranje informativnega ali tehničnega gradiva, objavljenega v katalogu, na spletnih straneh ali na drug način dostavljenega s strani dobavitelja, je potrebno pisno soglasje dobavitelja.

12.c. Zgornji pogoji veljajo do trenutka objave spremenjenih pogojev v uradnih poslovnih materialih in v ponudbi dobavitelja.

12.d. Za te pogoje sodelovanja se uporablja slovensko pravo, morebitne spore pa bo reševalo pristojno sodišče.

12.e. Stranka ne more prenesti nobenih svojih pravic, obveznosti in terjatev, ki izvirajo iz pogodbe z Dobaviteljem, brez vnaprejšnjega pisnega soglasja dobavitelja. Izključi se možnost pobota strankinih terjatev, ki izvirajo iz pogodbe z dobaviteljem, s terjatvami dobavitelja in z drugimi morebitnimi medsebojnimi terjatvami strank, razen če se stranki v pisni obliki določita drugače.

12.f. Če katera koli od določb teh pogojev sodelovanja bo s sodno odločbo ali zaradi spremembe zakonodaje priznana za neveljavno ali neučinkovito, ostale določbe teh pogojev sodelovanja ostanejo v veljavi. Če nekatere določbe teh pogojev sodelovanja bodo dokončno priznane za protipravne ali neučinkovite, se bo tiste določbe štelo za izključene iz teh pogojev sodelovanja, vse ostale določbe pa bodo še naprej veljavne in učinkovite, tiste določbe, ki so bile priznane za protipravne ali neučinkovite, pa bodo nadomeščene s podobnimi določbami, ki odražajo prvotni namen zadevne določbe, v obsegu, ki ga dovoljujejo ustrezni predpisi.

Varstvo osebnih podatkov

13. Elteh se zavezuje strankine osebne podatke uporabljati pod pogoji, določenimi z ustreznimi predpisi, ki urejajo to področje. S sprejemom teh pogojev sodelovanja z Dobaviteljem stranka soglaša, da lahko dobavitelj uporablja njene osebne podatke v zvezi z izvajanjem prodajnih pogodb za ponujeno blago. Na zahtevo stranke zbrišemo osebne podatke.